Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία τροποποίηση 30/09/2020

Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη Rbooks!

Με γνώμονα την αδιατάρακτη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό 2016/679, η εταιρία μας προβαίνει στην κωδικοποίηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ασφαλείας, ώστε αυτή να είναι άμεσα προσιτή στα υποκείμενα των δεδομένων.

Μέσω της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου, που ακολουθεί, και δεσμεύεστε ότι θα κάνετε χρήση του Ιστοτόπου μας και των ιστοσελίδων, που τον αποτελούν, όπως ορίζουν οι όροι της πολιτικής αυτής. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε την παρούσα πολιτική, δυστυχώς δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο και συνακόλουθα στην υπηρεσία μας.

1. Στοιχεία Readnet Publications Ι.Κ.Ε.

Τα στοιχεία της εταιρίας μας είναι τα ακόλουθα:

Εμπορική Επωνυμία : Readnet Publications IKE

Διακριτικός Τίτλος : Readnet Publications

Έδρα : Γκλαβάνη 29, Βόλος

ΑΦΜ : 801021197

ΔΟΥ : Βόλου

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στο [email protected]

2. Αντικείμενο

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την εταιρία μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του https://rbooks.gr.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

3. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία

Προς επίτευξη των παραπάνω αρχών η εταιρία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται, ανεξάρτητα από το αν αυτές ενσωματώνονται σε φυσικό ή σε ηλεκτρονικό αρχείο. Τα μέτρα που χρησιμοποιεί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

5. Είδη Δεδομένων

Κατά την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) , την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών, οι χρήστες του https://rbooks.gr παραχωρούν στην Επιχείρησή μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών τους δεδομένων:

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, θα προβαίνουμε σε συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Η εταιρία δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των προϊόντων της, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της υπηρεσίας Stripe κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον ιστοτόπο https://rbooks.gr σε ιστοσελίδα ευθύνης του Stripe. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας πραγματοποιείται σε ασφαλές περιβάλλον από το Stripe χρησιμοποιώντας τεχνολογία κρυπτογράφησης, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Rbooks.

Η εταιρία δεν αποθηκεύει ούτε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας του χρήστη/πελάτη. Συνεπώς ο Πελάτης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που ο Πελάτης γνωστοποιήσει έστω και άθελά του τα στοιχεία αυτά, σε τρίτα πρόσωπα. Υπογραμμίζεται ότι η αποθήκευση των πληροφοριών του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης διενεργείται από την υπηρεσία Auth0, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Περαιτέρω, η εταιρία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Χρήστης προβαίνει σε ανάρτηση ευαίσθητων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, τα εν λόγω ευαίσθητα δεδομένα θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας.

6. Νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρία μας επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

7. Σκοποί Επεξεργασίας

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

8. Συγκατάθεση

Η Επιχείρησή μας προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστοτόπου:

Συγκεκριμένα, με την είσοδό σας στον Ιστότοπο και με την οικειοθελή παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων κατά τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), δημιουργίας λογαριασμού και παραγγελίας προϊόντων καθώς και με οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας παρέχετε σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία επιμέρους ή του συνόλου των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί με την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, όπως αυτό προβλέπεται στην παρούσα πολιτική.

Όταν η προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για το επιτρεπτό της επεξεργασίας, τυχόν ανάκληση αυτής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και τη γνωστοποίηση της ανάκλησης στην εταιρία. Για την εγκυρότητα της γνωστοποίησης, η ανάκληση θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως προς την εταιρία.

9. Cookies

Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων.

10. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικούς προώθησης (marketing)

Η εταιρία ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική συναίνεση, να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων/ υπηρεσιών της εταιρίας, που ασκείται με την έγγραφη υποβολή αντίστοιχου αιτήματος προς την εταιρία.

Ειδικότερα, κατά την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού καθώς και κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορείτε να μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών μας.

Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Επιχείρησή μας θα σας κοινοποιεί ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας.

11. Απόρρητο & Ασφάλεια Πληροφοριών

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρηση διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Επιχείρησης, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

12. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Επιχείρησή μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί σε παραχώρησή των προσωπικών δεδομένων χρηστών – πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να παραχωρεί:

Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την φιλοξενία του Ιστοτόπου https://rbooks.gr στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρεί συμβατική σχέση (Google Cloud).

Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την προώθηση των υπηρεσιών της Readnet Publications σε ψηφιακά μέσα.

Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης (Matomo, Google Analytics, Clarity).

Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πελατών (Freshdesk).

Δεδομένα σχετικά με ή αναγκαία για την διεκπεραίωση των πληρωμών (Stripe, PayPal).

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που παραχωρούνται στους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς, γίνεται με δική τους ευθύνη και η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο επεξεργασίας τους.

13. Γνωστοποίηση Αρχείου

Για τη σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών - πελατών της η Επιχείρησή μας δύναται τυχόν να προβεί σε έγγραφη γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και λειτουργία αρχείου προσωπικών δεδομένων, το οποίο και θα καταχωρηθεί στο Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, που τηρεί η εν λόγω Αρχή. Κάθε δε τυχόν μεταβολή της επεξεργασίας θα γνωστοποιείται από την Επιχείρησή μας εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή, όπου απαιτείται από τον νόμο.

14. Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρία παρέχει, εφόσον ζητηθεί από το υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφορίες σχετικά α) με τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων, β) με τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων, γ) με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δ) με την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ε) με κάθε άλλο ζήτημα που άπτεται της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι ουσιώδες - κατά την κρίση της εταιρίας- για την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων.

15. Δικαίωμα Διόρθωσης – Επικαιροποίησης

Η εταιρία υποχρεούται να προβαίνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υποβληθεί τεκμηριωμένο σχετικό αίτημα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επικαιροποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

16. Δικαίωμα στη Λήθη

17. Τρόπος Άσκησης Δικαιωμάτων

Κάθε αίτημα που αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η εταιρία θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση της εταιρίας («Readnet Publications ΙΚΕ», Γκλαβάνη 29 (περιοχή Αγ. Νικολάου) 38221 Βόλος, Ελλάδα) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

18. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Επιχείρησής μας και χρηστών – πελατών μας σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Βόλου και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

19. Τελικές Διατάξεις

Σημειώνεται ότι η εταιρία δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η εταιρία με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα πολιτική ασφαλείας, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Rbooks.

Επιστροφή στην Αρχική