Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου

Η Δρ. Τζιβινίκου Σωτηρία είναι μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠαιδαγωγικούΤμήματος Ειδικής Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το γνωστικό τηςαντικείμενο είναι «Μαθησιακές Δυσκολίες - Διδακτικές Προσεγγίσεις». Ταερευνητικά της ενδιαφέροντα, καθώς και οι δημοσιεύσεις της τόσο στη διεθνή όσοκαι στην ελληνική βιβλιογραφία, σχετίζονται με τους τομείς:

Α. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, και ιδιαίτερα θέματα σχετικά με την ανίχνευση,αξιολόγηση και διάγνωση, των μαθησιακών δυσκολιών με βάση τις προσεγγίσεις τουκριτηρίου της απόκλισης και του κριτηρίου της ανταπόκρισης στη διδασκαλία καιπαρέμβαση.

Β. Ψηφιακή Μάθηση και Μαθησιακές Δυσκολίες, και ιδιαίτερα θέματα σχετικά μετην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ανίχνευση, την αξιολόγηση και τηνυποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα με χαμηλή επίδοσηαποδιδόμενη σε πολλαπλούς παράγοντες.

Γ. Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη των μαθητών μεμαθησιακές δυσκολίες, με έμφαση στις Στρατηγικές και σε εναλλακτικούς τρόπουςαξιολόγησης και υποστήριξης όπως η προσέγγιση του καθολικού σχεδιασμού.

Δ. Η επιμόρφωση μετά το πτυχίο και η επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικώνπαιδαγωγών αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα.

Ε. Η χρήση νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωσητων εκπαιδευτικών / ειδικών παιδαγωγών, καθώς και εποπτεία σχολείων καιεκπαιδευτικών για θέματα μαθησιακών δυσκολιών

ΣΤ. Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες


Είναι επιστημονικά υπεύθυνη αρκετών ερευνητικών ευρωπαϊκών προγραμμάτωνκαθώς και αυτοχρηματοδοτούμενων. Είναι μέλος των επιστημονικών επιτροπών τωνμεταπτυχιακών προγραμμάτων «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση» τουΠανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και του δι-ιδρυματικού ΠΜΣ του ΕλληνικούΑνοικτού Πανεπιστημίου «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με ΠροβλήματαΠροφορικού και Γραπτού λόγου».Τέλος, είναι επόπτρια πέντε (5) διδακτορικών διατριβών, καθώς και μιαςμεταδιδακτορικής έρευνας.


Επιλεγμένες πρόσφατες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και εισηγήσεις σε συνέδρια:

1.Charitaki, G., Tzivinikou, S., Stefanou, G., & Soulis, S.G. (2021). A Meta-Analytic Synthesis of Early Numeracy Interventions for Young Children at Riskin Mathematics. SN Social Sciences-Springer, 1-39.

2.Tzivinikou, S., Charitaki, G., & Kagkara, D. (2020). Distance Education Attitudes(DEAS) During Covid-19 Crisis: Factor Structure, Reliability and ConstructValidity of the Brief DEA Scale in Greek-speaking SEND Teachers. Technology,Knowledge and Learning, 1-19.

3.Tzivinikou, S., Tsolis, A., Kagkara, D. and Theodosiou, S. (2020). Curriculum-Based Measurement Maze: A Review. Psychology, 11, 1592-1611. DOI:10.4236/psych.2020.1110101. 

4.Papadimitriou, P., Tzivinikou, S. (2020). Strategies for Fractions on RtIInstructional Framework: The Effect on Learning Disabled Middle GradesStudents' Performance. Psychology, 11, 692-703. DOI:10.4236/psych.2020.115047.

5.Tzivinikou, S., Kagkara, D. (2019). 'Factors that Contribute to the Improvement ofthe Sense of Self-Efficacy of Special Educators in Inclusive Settings in Greece'.World Academy of Science, Engineering and Technology, International ScienceIndex 148, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic,Business and Industrial Engineering, 13(4), 356 - 362.

6.Sotiria Tzivinikou (2018). Screening Young Children at Risk for Reading Failure,In Donna Farland-Smith (ed), Early Childhood Education, chapter 13th (pp. 207-221). DOI: 10.5772/intechopen.82081. Available from:https://www.intechopen.com/books/early-childhood-education/screening-young-children-at-risk-for-reading-failure.

7.Τζιβινίκου, Σ., (2015). Μαθησιακές δυσκολίες - διδακτικές παρεμβάσεις. [ηλεκτρ.βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο:http://hdl.handle.net/11419/5332. 

8.Παπαδημητρίου, Π., Τζιβινίκου Σ. (2020). Ανάπτυξη συστοιχίας εργαλείων γιατην παρακολούθηση της προόδου στα μαθηματικά στο μοντέλο RTI: εφαρμογήστην έννοια του αριθμού. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 3ου ΔιεθνούςΒιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με τίτλο «Νέες προκλήσειςστην εκπαίδευση». Δράμα.

9.Παπαδημητρίου Π., Τζιβινίκου Σ. (2020). Διδακτική παρέμβαση στο πλαίσιο τουμοντέλου RTI για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικάστο γυμνάσιο. Προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίουτου Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών «Επικοινωνία,πληροφόρησή, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα».ΗράκλειοΚρήτης: ΙΑΚΕ.

10.Tzivinikou, S., Kagkara, D. (2018). Construction and validation of a teacher-reported behavioral checklist for students with learning difficulties. Oralpresentation at the International Congress on Education Sciences and LearningTechnologies (ICESLT) Budapest, Hungary, November 26 - 30, 2018.

11.Tzivinikou, S., Kagkara, D. (2018). Factors that Contribute to the Improvement ofthe Sense of Self-Efficacy of Special Educators in Inclusive Settings in Greece. ACase Study. Oral presentation at the International Research Conference, Rome,Italy, May 3-4, 2018

Βιβλία συγγραφέα στο Rbooks

cover

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Δ΄ ΤΟΜΟΣ

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης Με Διεθνή Συμμετοχή: Δ΄ ΤΟΜΟΣ Αδριανός Γ. Μουταβελής, Σωτηρία Κ. Τζιβινίκου, Μαρία Γελαστοπούλου, Ευδοξία Ντεροπούλου – Ντέρου, Αικατερίνη Σιδηροπούλου, Ελένη Σπυράκη, Μ. Προβατά, Μ. Φώτη, Μ. Χάιτα, Γ. Σιδέρη & Σ. Γ. Σούλης, Βαρβάρα Μανδρώνη Μίγγινα, Προκόπης Η. Μανωλάκος, Μαρία Σμυρνιώτη, Ευαγγελία Κανάκη, Γιάννης Κοσμόπουλος, Ιωάννης Ζυμβρακάκης, Κωνσταντία Χαραλάμπους, Χρίστος Παπαδημητρίου, Ανδρέας Παπασαλούρος, Αντώνης Τσολομύτης, Αικατερίνη Ταβουλάρη, Μαρία Φιλιάνου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βασίλης Αργυρόπουλος, Ιφιγένεια Μανίτσα, Μάρω Δόικου, Kώρης Κωνσταντίνος Λουκάς, Μίμης Σκαναβής, Μαρία Μπίσα, Αγγελική Ζάχου, Νικολέττα Δημοπούλου, Ελευθερία Σταύρου, Ευτυχία Κωνσταντινίδη Επιστημονικά